×

Sök

Kategorier

Produkten är endast tillgänglig för företag inom smyckesbranschen

För att kunna se priset på och beställa den här produkten måste du vara registrerad och inloggad som företagskund inom smyckesbranschen hos oss. Som företagskund inom smyckesbranschen har du tillgång till hela vårt utbud och kan handla till bättre priser.

Logga in / Skapa konto

LiquaGlass 1kg Visa full storlek

LiquaGlass 1kg

Castaldo LiquaGlass flytande vulkaniseringsgummi.

Mer detaljer

Lagervara

782-01

Castaldo LiquaCast är en ett flytande gummi med 0% krympning som vulkaniseras i rumstemperatur på 24 timmar. 1 kg.

Mer information från tillverkarens hemsida: http://www.castaldo.com/english/products_eg/lg/lg.html

Hudsensibilisering (Kategori 1), H317 / Akut toxicitet i vattenmiljön (Kategori 1), H400 / Kronisk toxicitet i vattenmiljön (Kategori 1), H410

Fara

P261 Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta grundligt efter användning.P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304+312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P313 Sök läkarhjälp. P321 Särskild behandling (se informationen på etiketten). P333+313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P337+313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P340 Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P342 + P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P362 Ta av nedstänkta kläder. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P403+233 Förvaras på väl ventilerad plats.Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till företag med tillstånd för avfallshantering.

Inklusive moms

Priser visas inklusive moms.

Kontakta oss

Norsk Svensk Guld AB
Box 38 164
100 64 Stockholm

Besöksadress:
Rosenlundsgatan 54, 2 tr
118 63 Stockholm

Telefon: 08-84 00 43

Fax: 08-84 00 52

Skicka ett meddelande

Fraktkostnad

Din fraktkostnad beräknas när vi behandlar din order. Vi använder följande tabell när du beställer i webbshoppen (ex moms):

0-1 kg                           95:-
1-2 kg                         145:-
2-5 kg                         195:-
5-20 kg                       295:-
Kemikaliepaket         +50:-

Vänligen kontakta oss för information om frakt till utlandet.

Läs mer om fraktkostnader

Företagskund

Företagskunder har möjlighet att handla ur hela vårt sortiment och till unika priser efter egen offert. Kontakta oss för mer info.

Läs mer om företagskunder

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för senaste nytt och erbjudanden.