×

Sök

Kategorier

Produkten är endast tillgänglig för företag inom smyckesbranschen

För att kunna se priset på och beställa den här produkten måste du vara registrerad och inloggad som företagskund inom smyckesbranschen hos oss. Som företagskund inom smyckesbranschen har du tillgång till hela vårt utbud och kan handla till bättre priser.

Logga in / Skapa konto

LiquaCast 0,5 kg Visa full storlek

LiquaCast 0,5 kg

Castaldo LiquaCast flytande vulkaniseringsgummi.

Mer detaljer

Lagervara

782-00

Castaldo LiquaCast är en ett flytande gummi med 0% krympning som vulkaniseras i rumstemperatur. LiquaCast låter dig göra formar av ömtåliga föremål som inte skulle klara värmen och trycket av den normala vulkningsprocessen. Exempelvis blad, växter, blommor, frukt, insekter - allt! 0,5 kg.

Mer information från tillverkarens hemsida: http://www.castaldo.com/english/products_eg/lc/lc.html

H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Fara

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. P264 Tvätta grundligt efter användning. P261 Undvik att inandas damm. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+352 VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten och tvål. P304+312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308+313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. P314 Sök läkarhjälp vid obehag. P321 Särskild behandling (se informationen på etiketten). P333+313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Inklusive moms

Priser visas inklusive moms.

Kontakta oss

Norsk Svensk Guld AB
Box 38 164
100 64 Stockholm

Besöksadress:
Rosenlundsgatan 54, 2 tr
118 63 Stockholm

Telefon: 08-84 00 43

Fax: 08-84 00 52

Skicka ett meddelande

Fraktkostnad

Din fraktkostnad beräknas när vi behandlar din order. Vi använder följande tabell när du beställer i webbshoppen (ex moms):

0-1 kg                           95:-
1-2 kg                         145:-
2-5 kg                         195:-
5-20 kg                       295:-
Kemikaliepaket         +50:-

Vänligen kontakta oss för information om frakt till utlandet.

Läs mer om fraktkostnader

Företagskund

Företagskunder har möjlighet att handla ur hela vårt sortiment och till unika priser efter egen offert. Kontakta oss för mer info.

Läs mer om företagskunder

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för senaste nytt och erbjudanden.